mdpm sežana

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana je prostovoljna, nevladna, neprofitna, človekoljubna organizacija, zaščitnica otrokovih pravic, ki pri svojem delu temelji na prostovoljstvu, solidarnosti in pozitivnih medosebnih odnosih.

Društvo načrtuje in izvaja prostočasne programe za otroke, mladostnike in njihove družine ter deluje v javnem interesu in v javno dobro na področju izvajanja družinske politike v občinah Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina. MDPM Sežana je del krovne organizacije Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Temeljni cilj delovanja društva je:

Dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin,

Zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov, potreb in pravic,

Razvijanje vrednot prostovoljnega dela

Vzgoja in vključevanje v neformalne oblike izobraževanja.

Programe za otroke izvajamo člani društva in prostovoljci, ki želimo svoje strokovno znanje in prosti čas nameniti spodbujanju vsesplošnega psihofizičnega razvoja otrok in mladih. MDPM Sežana sodeluje s strokovnimi službami in z vsemi vzgojno izobraževalnimi institucijami, zavodi, društvi in organizacijami v občinah Krasa in Brkinov, ki delujejo v dobrobit otrok, mladostnikov in njihovih družin.

Poslanstvo:

V prostočasne programe društva se vključujejo predšolski otroci, osnovnošolci in srednješolci vseh štirih kraško-brkinskih občin. Vsi programi in dejavnosti se izvajajo s poudarkom na delu v skupini, v družbi vrstnikov, pod strokovnim vodstvom in temeljijo na prilagajanju psihofizičnim in socialnim potrebam ter interesom otrok in mladine ter njihovih družin.
Naši programi so zasnovani na osnovi strokovnih nasvetov in priporočil, zato sodelujemo s Centrom za socialno delo Sežana, Zdravstvenim domom Sežana, Območnim združenjem Rdečega križa Sežana in svetovalnimi službami osnovnih šol.

Povezujemo se z nacionalno mrežo Zveze prijateljev mladine Slovenije, katere člani smo in nudimo dostop do skupnih humanitarnih programov ter tako omogočamo možnosti bogatitve programov tudi na lokalni ravni. V domačem okolju in širši regiji se povezujemo z organizacijami in društvi, katerih cilj delovanja je skrb za varstvo otrokovih pravic, omogočanje pogojev in možnosti za zdrav način preživljanja prostega časa in dvig kakovosti življenja otrok in mladostnikov.

Delo z otroki poteka po načelih demokratičnosti, pluralizma, avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti. Primarni cilj uresničevanja letnega programa društva je ustvarjanje pogojev za uspešno odraščanje, socializacijo, za razvoj zdrave in odgovorne osebnosti otrok in mladostnikov in njihovo srečno otroštvo, ki naj temelji na dostopnosti naših programov in enakopravnosti ne glede na etnično, rasno, versko ali drugo pripadnost otrok in mladostnikov.

Naša primarna ciljna javnost so otroci in mladostniki kraško-brkinskega območja. Posebno pozornost posvečamo otrokom in mladostnikom, ki nimajo enakih možnosti kot vrstniki in so zaradi svoje drugačnosti izolirani:

otroci z nižjim socialno-ekonomskim statusom,

otroci s slabšo samopodobo,

otroci z učnimi, vedenjskimi in drugimi težavami pri odraščanju,

otroci s posebnimi potrebami in otroci z zdravstvenimi težavami.

V nekatere dejavnosti vključujemo tudi starše, glede na specifičnie psihofizične posebnosti in potrebe njihovih otrok.

Naziv društva: MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE SEŽANA
Naslov: Bazoviška ulica 11, 6210 Sežana
Telefon: 05 / 734 14 86 in 05 / 730 13 40
E-mail: drustvo.prijateljev@siol.net
Matična številka: 5250404
Davčna številka: 74803280, društvo ni zavezanec za DDV
Transakcijski račun:
IBAN: SI 56 0317 9100 0002 015
BIC: SKBASI2X (SKB Banka Sežana)
odprt pri SKB Banka, PE Sežana
Šifra dejavnosti: 94.990

Kontakt

MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE SEŽANA
Bazoviška ulica 11
6210 Sežana

05 / 734 14 86
05 / 730 13 40 

E-pošta: drustvo.prijateljev@siol.net

           

Uspešno delovanje društva omogočajo Občina DivačaObčina Hrpelje-Kozina, Občina Komen in  Občina Sežana, ki prepoznavajo vlogo in pomen naše organizacije in preko skupne Strategije financiranja društev, ki delujejo v javnem interesu zagotavljajo redno financiranje izvajanja programov in nadaljnji razvoj društva.